Yeesu wezuu caɣʋ kɩlɛmɩŋ

Cɩnɛ ɩpɩzɩɣ ɩcɔna Yeesu wezuu caɣʋ kɩlɛmɩŋ, ɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ɩkpaɣ-ɩ ɩɖʋ ñɩɣyʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɩcɔna alɩwaatʋ ndʋ ɩsɔɔlaa yɔ.

Yeesu

Kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-taa pawɩlɩɣ-ɖʋ'ʋ Yeesu ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm'm Ɛsɔdɔm takayaɣ taa yɔ. Ɛtɩŋɩɣna e-wezuu caɣʋ nɛ ɛ-wɩlɩtʋ nɛ ɛ-hama lakasɩ nɛ ɛ-kʋñɔŋ tɔɔʋ nɛ e-fem pɔ-yɔɔ nɛ etuduu ɛyaa nɛ pɩɖɩɣzɩɣ-wɛ. Ɛtɩŋna laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ Luka mawa yɔ nɛ ɖenɖe ɖenɖe pɔyɔɔda e-wezuu caɣʋ tɔm yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ɛ́kɛdɩ mbʋ mbʋ ɛlaba e-wezuu caɣʋ taa yɔ.

 • 2:07:53

  Yeesu - Vidéo complète

 • 8:08

  1 Ɖɩpazɩyɛ

 • 3:42

  2 Yeesu lʋlʋʋ tɔm

 • 2:15

  3 Yeesu pɩcatʋ tɔm

 • 3:47

  4 Lɩm sɔʋ sɔnzɩ laɖʋ Yohanɛɛsɩ lakʋʋ Yeesu'u lɩm sɔʋ sɔnzɩ yɔ

 • 2:22

  5 Satanɩ takʋʋ Yeesu yɔ

 • 3:07

  6 Yeesu susuu ɛzɩma tɔm ndʋ tɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ tɩlakɩ yɔ

 • 1:02

  7 Farisi tʋ nɛ tikee mʋyʋ pe-eduuye tɔm

 • 2:01

  8 Yeesu labʋ nɛ pakpa kpasɩ sakɩyɛ yɔ

 • 2:14

  9 Yeesu fezuu Yayiruusi pɛlɛ yɔ

 • 3:10

  10 Yeesu yaʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ

 • 1:02

  11 Tɩhiɣu tɔm

 • 3:38

  12 Tɔm ndɩ ndɩ ndʋ Yeesu wɩla piyaɣ yɔɔ yɔ

 • 0:19

  13 Mba pewelesiɣ nɛ pɔɖɔŋ pʋ-yɔɔ yɔ

 • 2:56

  14 Pasɩm halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-kɩwɛɛkɩm nɛ pekpeɣ-i yɔ

 • 0:43

  15 Halaa mba pɛkɛ Yeesu tɔmkpɛlɛkɩyaa yɔ

 • 1:56

  16 Paɖʋʋ lɩm sɔʋ sɔnzɩ laɖʋ Yohanɛɛsɩ'ɩ salaka yɔ

 • 2:18

  17 Ɖomaɣ ɖuyu eduuye tɔm

 • 0:55

  18 Kanɖʋ eduuye tɔm

 • 1:58

  19 Yeesu hɛzʋʋ heelim sɔsɔm yɔ

 • 2:16

  20 Yeesu labʋ nɛ eliikenu nɔɔyʋ yɔɔ cɛ yɔ

 • 2:29

  21 Yeesu calʋʋ ɛyaa kutokiŋ kagbaanzɩ (5000) yɔ

 • 1:23

  22 Pɩyɛ kaɖʋʋ se Yeesu lɛ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ

 • 1:45

  23 Yeesu lɛzʋʋ tomnaɣ yɔ

 • 2:15

  24 Yeesu yebu nɛ pɩɣa nakɛyɛ yɔɔ cɛ yɔ

 • 0:57

  25 Yeesu wɩlʋʋ ɛzɩma pɛsɛɛ Ɛsɔ yɔ

 • 2:23

  26 Yeesu wɩlʋʋ ɛsɔsɛʋ nɛ lidaʋ pɔ-yɔɔ yɔ

 • 0:54

  27 Takʋʋ tɔm

 • 0:28

  28 Piye ndɩ ɖɩkɩla kɔzʋʋ yɔ, ɖi-etuuye tɔm

 • 0:29

  29 Yeesu wɛʋ kɩwɛɛkɩm laɖaa cɔlɔ yɔ

 • 1:57

  30 Yeesu yebu nɛ halʋ nɔɔyʋ yɔɔ cɛ kɩyakʋ kɩhɛzʋʋ wiye yɔ

 • 1:38

  31 Samarii tʋ eduuye tɔm

 • 1:44

  32 Yeesu yebu nɛ yʋlʋm nɔɔyʋ yɔɔ cɛ yɔ

 • 2:21

  33 Yeesu wobu Zaacee tɛ yɔ

 • 0:42

  34 Yeesu yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm nɛ e-fem pɔ-tɔm yɔ

 • 1:10

  35 Yeesu wobu Yeruusalɛm yɔ

 • 1:00

  36 Yeesu wiluu Yeruusalɛm yɔɔ yɔ

 • 1:51

  37 Yeesu ɖɔɔnʋʋ tadɩyɛ tɩnaa'a Ɛsɔɖɩɣa taa yɔ

 • 0:45

  38 Lelu nɔɔyʋ haɖɛ tɔm

 • 0:59

  39 Le'e Yeesu ɖoŋ lɩnaa?

 • 1:50

  40 Viiñi tɩŋ nɛ ɩ-yɔɔ cɔnɩyaa pe-eduuye tɔm

 • 0:58

  41 Pɛhɛyʋʋ wiyaʋ Sezaarɩ lambuu yɔ

 • 2:55

  42 Ɛsɔ tɔɔnaɣ tɔɔʋ tɔm

 • 2:29

  43 Ɛsɔdaa kuduyuu taa wɩlɩtʋ

 • 4:22

  44 Palɩɣ Yeesu wayɩ nɛ pakpa-ɩ yɔ

 • 2:23

  45 Pɩyɛ kpɛzʋʋ se ɛɛsɩŋ Yeesu yɔ

 • 1:58

  46 Powoŋuu Yeesu nɛ pɔpɔzɩ-ɩ tɔm yɔ

 • 1:43

  47 Powonaʋ Yeesu Pilaatɩ tɛ yɔ

 • 1:24

  48 Powonaʋ Yeesu wiyaʋ Eroodi tɛ yɔ

 • 2:56

  49 Pakʋʋ Yeesu yɔ

 • 3:34

  50 Yeesu hɔɔlʋʋ ɛ-kaamaŋkaɣ yɔ

 • 2:49

  51 Pakam Yeesu yɔ

 • 0:56

  52 Sɔɔjanaa tayʋʋ ɖama'a Yeesu wondu yɔ

 • 1:06

  53 Ndʋ pamawa yɔ

 • 1:39

  54 Pakam Yeesu ɛyaa azaɣa naalɛ hɛkʋ taa yɔ

 • 1:45

  55 Yeesu sɩm tɔm

 • 2:00

  56 Pepim Yeesu yɔ

 • 1:28

  57 Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ heyiɣ-wɛ'ɛ Yeesu fem tɔm yɔ

 • 1:22

  58 Pɩlaʋ wɛʋ kpɛɖɛ yɔ

 • 1:55

  59 Yeesu lɩʋ'ʋ ɛ-tɔmkpɛlɛkɩyaa yɔɔ yɔ

 • 1:15

  60 Yeesu ɖʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɛkɩyaa tʋmɩyɛ nɛ ɛkpa ɛsɔdaa yɔ

 • 5:40

  61 Ɖɩnɩɩ Yeesu pɩ-taa nɛ ɖɩtɩlɩ-ɩ

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.