Talɩ ɖeu

Ɛ́talɩ ɖeu. Ɖe-liu wɛɛ se ɖɩlɩzɩ Kabɩyɛ ɛsɛkuliye tɔm nɛ ɖɩwɩlɩ-mɩ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɩnaɣ takayasɩ, mbʋ pewelesiɣ yɔ, viideowonaa kabɩyɛ taa nɛ kabɩyɛ tɔm kpoou. Ɛ́pɩsɩɣ ɛ́cɔna yaa ɛ́kpaɣ-wɛ falaa. Mɩ-maɣmaɣ ɛ́ɖɛɣnɩ ɛsɩndaa lɛ ɛ́tɛzɩ naʋ mbʋ mbʋ pʋwɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ.


Mbʋ pɩkɛ kɩfam yɔ:

Ye mi-liu ɛwɛɛ se ɛ́kpaɣ Yakubu Fileemɔɔ pa-takayasɩ'ɩ mɩ-kaŋgalafʋnaa yɔɔ yɔ, ɛ́ñɩɣ cɩnɛ [kbp] Mbʋ pakpakɩɣ kaŋgalafu yɔɔ yɔ


Ye mi-liu ɛwɛɛ se ɛ́ma-ɖʋ yɔ, ɛ́wolo takayɩhayʋ kʋnɛ kɩ-pɩtɛɛ

 

 

Quelques livres traduits de l'Ancien Testament /Nɔɔ Haʋ Kɩbɩm takayasɩ nzɩ pɛɖɛza yɔ, sɩ-taa nasɩyɛ

Quelques livres traduits de l'Ancien Testament /Nɔɔ Haʋ Kɩbɩm takayasɩ nzɩ pɛɖɛza yɔ, sɩ-taa nasɩyɛ