Talɩ ɖeu

Ɩtalɩ ɖeu. Ɖe-liu wɛɛ se ɖɩlɩzɩ Kabɩyɛ ɛsɛkuliye tɔm nɛ ɖɩwɩlɩ-mɩ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɩnaɣ takayasɩ, mbʋ pewelesiɣ yɔ, viideowonaa kabɩyɛ taa nɛ kabɩyɛ tɔm kpoou. Ɩpɩsɩɣ ɛcɔna yaa ɩkpaɣ-wɛ falaa. Mɩ-maɣmaɣ ɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa lɛ ɩtɛzɩ naʋ mbʋ mbʋ pʋwɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ.

Kabɩyɛ takayasɩ nasɩyɛ / Quelques livres kabiyè

Kabɩyɛ takayasɩ nasɩyɛ / Quelques livres kabiyè