Contact

ŋpɩzɩɣ ŋma-ɖʋ takayaɣ nɛ ŋtiyina-kɛ ɛntɛrɩnɛɛtɩ mayaɣ ŋga kɛwɛ takayɩhayʋʋ pɩ-tɛɛ yɔ kɔ-yɔɔ. Taacazɩ ña-hɩɖɛ yaa ña-ɛntɛrɩnɛɛtɩ mayaɣ tiyinaʋ; yee ŋsɔɔlaa se ŋpɔzɩ tɔm nɛ ɖicosi-ŋ lɛ, kalɩ piɖeke.

Target Image