Mbʋ pakpakɩɣ kaŋgalafu yɔɔ yɔ

Kɩkpaɣm: 
  • File icon Tite.kabiye-1.0.apk
    Kpaɣ8.89 MO
  • File icon Jacques.kabiye-1.0.apk
    Kpaɣ14.06 MO
  • File icon Philemon.kabiye-1.0.apk
    Kpaɣ6.27 MO

Ɛ́welesɩ pakalɩɣ Nɔɔ Haʋ Kɩfam takayasɩ nasɩyɩ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ pɔɖɔŋ kalʋʋ yɔ, ɛ́naɣ tɔlɩm tɔm ndʋ pakalɩɣ yɔ tʋ-yɔɔ.

Ye mi-liu ɛwɛɛ Tiiti takayaɣ yɔ, ɛ́ñɩɣ cɩnɛ: Tite.kabiye-1.0.apk

Ye mi-liu ɛwɛɛ Yakubu takayaɣ yɔ, ɛ́ñɩɣ cɩnɛ: Jacques.kabiye-1.0.apk

Ye mi-liu ɛwɛɛ Fileemɔɔ takayaɣ yɔ, ɛ́ñɩɣ cɩnɛ: Philemon.kabiye-1.0.apk