Tʋma ndɩ ndɩ yɔɔ tɔm

Kabɩyɛ ñɩma tɛma wɛnaʋ Nɔɔ Haʋ Kɩfam Takayaɣ kabɩyɛ taa. Ɖɩɖɔŋna tʋmɩyɛ labʋ Nɔɔ Haʋ Kɩbɩm Takayaɣ yɔɔ. Ɖɩtaɣ liu se, pɩɩtalɩɣna pɩnaɣ 2025 lɛ, ɖɩwɛɣna Ɛsɔ Tɔm Takayaɣ nɛ kɛ-tɛɛ.

Ye ɩcaɣ se ɩna APSEK tʋmlɑɖaa nɛ pa-tʋma fotonaa lɛ, ɩñɩɣ cɩnɛ: [kbp] APSEK