Leɣa labʋ tɔm

Kɩkpaɣm: 

Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa patʋzʋʋ-mɩ ɛzɩma ɛyʋ sɩkɩ kabɩyɛ taa nɛ pepim-i nɛ pala leɣa yɔ. Mba pɛɖɛzɩɣ Ɛsɔtɔm nɛ kabɩyɛ taa yɔ pamana takayaɣ kanɛ nɛ faɖaŋsɩɩ taa. ɩpɩzɩɣ ɩkalɩ-kɛ cɩnɛ kpaagbaa yaa ɩkpa-kɛ ñɩɣyʋʋ yɔɔ nɛ iwona mɩ-tɛ nɛ ɩkalɩ .

ciel.JPG