Talɩ ɖeu

Emplacement

Ɛ́talɩ ɖeu. Ɖe-liu wɛɛ se ɖɩlɩzɩ Kabɩyɛ ɛsɛkuliye tɔm nɛ ɖɩwɩlɩ-mɩ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa ɩnaɣ takayasɩ, mbʋ pewelesiɣ yɔ, viideowonaa kabɩyɛ taa nɛ kabɩyɛ tɔm kpoou. Ɛ́pɩsɩɣ ɛ́cɔna yaa ɛ́kpaɣ-wɛ falaa. Mɩ-maɣmaɣ ɛ́ɖɛɣnɩ ɛsɩndaa lɛ ɛ́tɛzɩ naʋ mbʋ mbʋ pʋwɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ.


Mbʋ pɩkɛ kɩfam yɔ:

Ye mi-liu ɛwɛɛ se ɛ́kpaɣ Tiiti Yakubu Fileemɔɔ pa-takayasɩ'ɩ mɩ-kaŋgalafʋnaa yɔɔ yɔ, ɛ́ñɩɣ cɩnɛ [kbp] Mbʋ pakpakɩɣ kaŋgalafu yɔɔ yɔ


Ye mi-liu ɛwɛɛ se ɛ́ma-ɖʋ yɔ, ɛ́wolo takayɩhayʋ kʋnɛ kɩ-pɩtɛɛ

 

 

Nɔɔ Haʋ Kɩbɩm takayɩsɩ nsɩ pɛɖɛza yɔ, sɩ-taa nasɩyɛ/Quelques livres traduits de l'Ancien Testament

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.